LinkedIn Twitter

Vergaande wijzigingen energiezuinigheid nieuwbouw

 
Op het gebied van de wetgeving ten aanzien van energieprestatie van gebouwen staan ingrijpende wijzigingen op stapel. Minister Blok heeft aangegeven dat de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw per 1 januari 2015 tot 50% strenger worden. Ook worden de minimale eisen voor de isolatie van de gebouwschil strenger. Daarom is het voor veel projecten financieel aantrekkelijk om de aanvraag omgevingsvergunning voor 1 januari 2015 in te dienen.

Het Ontwerpbesluit wijziging Bouwbesluit 2012 is door de minister naar de Eerste en Tweede Kamer verzonden. Naar verwachting wordt het officiŽle besluit deze maand gepubliceerd. De wijzigingen zijn het gevolg van de afspraken uit het Lenteakkoord energiezuinige nieuwbouw, dat in 2008 is gesloten. Het Lenteakkoord is een belangrijke Nederlandse stap om te voldoen aan de doelstellingen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Aanscherping EPC-eisen
De meest in het oog springende maatregel is het aanscherpen van de energieprestatie voor vrijwel alle gebruiksfuncties. Zoals al langer bekend, gaat de energieprestatiecoŽfficiŽnt (EPC) voor woningbouw op 1 januari 2015 van 0,60 naar 0,40. Dit heeft met name impact op de bouw van nieuwe appartementencomplexen, woonzorgcomplexen en studentenhuisvesting. Voor utiliteitsbouw is de daling extremer (zie kader). De impact is het grootste voor hotels, winkels, ziekenhuizen en scholen. De aanscherping verhoogt de noodzaak tot het opstellen van een efficiŽnt gebouw- en installatieconcept. EfficiŽnte maatregelen hangen nauw samen met het type gebouw en het gebruik ervan. DPA Cauberg-Huygen kan met een quickscan inzichtelijk maken welke extra maatregelen nodig zijn voor een indiening die voldoet aan de nieuwe eisen.

Zonnepaneel

BREEAM
Ook de eisen voor de energieprestatie in BREEAM zijn verlaagd. Dit komt bovenop de aanscherping van het Bouwbesluit. Dit geldt voor gebouwen die nog niet zijn geregistreerd bij de Dutch Green Building Council (DGBC). De aanscherping heeft met name gevolgen voor projecten met de ambitie Excellent en projecten waarvoor milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt aangevraagd.

Gedifferentieerde isolatiewaardes
Een andere wijziging is de differentiatie van de isolatiewaarde van de gebouwschil, de Rc-waarde. Het Bouwbesluit 2012 vereist nu een minimale Rc-waarde van 3,5 m2K/W. Deze waarde blijft voor vloeren gelijk, maar gaat omhoog voor gevels (Rc ≥ 4,5 m2K/W) en daken (Rc ≥ 6,0 m2K/W). Het is wel zo dat de genoemde isolatiewaarden al in veel projecten toegepast worden. Met de hedendaagse hoogwaardige isolatie is een Rc-waarde van 6 m2K/W al haalbaar met een isolatiedikte vanaf 130 mm. In combinatie met een goede kierdichting, goed isolerende kozijnen en hoogwaardig glas draagt dit bij aan het behalen van de aanscherping van de energieprestatie.

KostenefficiŽntie
Een lagere EPC betekent niet dat het de energiekosten voor de gebruiker dalen. DPA Cauberg-Huygen maakt daarom de werkelijke energielasten van de gebruiker inzichtelijk en zet deze af tegen de extra investeringen door gebouweigenaar of projectontwikkelaar. Daartoe is voor woningen de tool Ezie ontwikkeld. Ezie maakt voor bestaande woningen en nieuwbouw het werkelijke energiegebruik van de individuele gebruiker inzichtelijk. De tool laat de gebruiker zien wat het effect is van bouwkundige en installatietechnische verbeteringen aan de woning en geeft tips op maat voor besparing door het veranderen van het gebruikspatroon.

Daling toelaatbaar energiegebruik per gebruiksfunctie t.o.v. huidige situatie:
Woonfunctie:                 33%
Logiesfunctie:                44%
Onderwijsfunctie:           46%
Bijeenkomstfunctie:       45%
Kantoorfunctie:             27%
Gezondheidszorg:    20-31%
Winkelfunctie:               35%
Sportfunctie:                 50%

Ezie
Voor professionele partijen is Ezie op maat in te richten, de consumentenversie is gratis te gebruiken op www.ezie.com. Neem voor meer informatie contact op met Thijs van Brakel, projectleider bouwfysica, duurzaamheid en energie of Peter-Paul Smoor, adviseur duurzaamheid en energie bij DPA Cauberg-Huygen.