LinkedIn Twitter

Beoordeling luchtkwaliteit

 

Correcte meetgegevens voor de juiste maatregelen

Beoordeling luchtkwaliteit

De kwaliteit van de buitenlucht is van groot belang voor de volks-gezondheid en mag door nieuwe ontwikkelingen niet meer verslechteren dan wettelijk is toegestaan. Kennis van de lokale luchtkwaliteit en de voortdurend wijzigende wet- en regelgeving op dit gebied is een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van projectplannen. Met onze advisering, modelberekeningen en vergunningaanvragen garanderen wij de juiste luchtkwaliteit en zorgen wij dat uw projectplannen geen onnodige vertragingen oplopen.

In de wet zijn strikte normen opgenomen voor de luchtkwaliteit in ons land. Terecht, want deze is sterk bepalend voor de volksgezondheid. Bij het ontwikkelen van plannen en projecten moet dan ook bepaald worden wat de gevolgen ervan zullen zijn voor de luchtkwaliteit in het betreffende gebied. En andersom; legt de heersende lucht-kwaliteit geen beperkingen op aan het beoogde gebruik? Voor het bepalen van die gevolgen zijn in de ministeriële regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 rekenmethodes opgenomen. Het gaat daarbij om berekeningen van verwachte bijdragen aan concentraties van bijvoorbeeld stikstofdioxide en fijnstof. Deze mogen - afhankelijk van de projectgrootte en de locatie - bepaalde waardes niet overschrijden.

Wat betekent dit voor u?
Bij het aanvragen van vergunningen voor ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplan-ontwikkeling en bedrijfsmatige uitbreidingen is een beoordeling van de luchtkwaliteit een vast item. Dit betekent voor projectontwikkelaars en inrichtinghouders dat het aspect luchtkwaliteit tijdig en zorgvuldig beoordeeld moet worden om vertragingen in de procedures te voorkomen. Ook gemeenten en andere overheden hebben correcte gegevens nodig over de luchtkwaliteit binnen hun grenzen. Dit staat niet alleen aan de basis voor een goede ruimtelijke ordening en vergunningverlening, maar is ook verplicht in het kader van de jaarlijkse landelijke monitoring van de luchtkwaliteit. Onjuiste gegevens leiden tot vertekende beelden die soms zelfs schadelijk kunnen zijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Of het nu gaat om luchtkwaliteit bij wegen, luchthavens, industrie of veehouderijen, de experts en adviseurs van DPA Cauberg-Huygen voorzien vergunningsaanvragen van op een maat gesneden luchtkwaliteitbeoordeling. Onze aanpak voorkomt onnodige onderzoeken of aanpassingen laat in de procedure. Cauberg-Huygen ondersteunt centrale en decentrale overheden bij het zowel het uitvoeren als het ontwikkelen van luchtkwaliteitsbeleid. In dit kader voorzien wij gemeenten ondermeer van correcte gegevens of toetsen reeds bestaande gegevens op de juistheid.

Onze technisch-wetenschappelijke aanpak bij de beoordeling van luchtkwaliteit staat garant voor de onbetwistbare kwaliteit van de gegevens. Zowel voor landelijke als voor complexe binnenstedelijke gebieden komen onze experts altijd met bruikbare adviezen op basis van beproefde methodes. Onze adviseurs werken daarnaast met state-of-the-art modelberekeningen. We hanteren een luchtverspreidingsmodel dat het effect van afschermende bouwwerken gedetailleerd kan bepalen. Zo kunnen onze experts voor u berekenen wat de meest ideale positionering van een gebouw of inrichting van een woonwijk is tegen het licht van de aanwezige luchtstromen.

Wenst u meer informatie over de Beoordeling luchtkwaliteit? Neem dan contact op met een van onze vestigingen.


Download hier het productblad Beoordeling luchtkwaliteit.