LinkedIn Twitter

Bijeenkomsten


  6-2-2015
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
In omgevingsvergunningen en het Activiteitenbesluit worden eisen gesteld aan de bescherming van de bodem door bedrijven. Daarbij geldt de NRB als richtlijn voor de inrichting van bodembescherming. Deze in 2012 geactualiseerde richtlijn geeft aan wanneer en hoe een bedrijf de bodem moet beschermen tegen bodembedreigende stoffen. Daarbij staat het verwaarloosbaar bodemrisico centraal. Door verbanden te leggen tussen theorie en praktijk leer je de aanvraag, vergunningverlening en handhaving op elkaar af te stemmen. Na afloop ben je goed thuis in de regelgeving en kun je zelf beoordelen of bodembeschermende voorzieningen en maatregelen voldoen aan de NRB.  
 
Lees meer  
  5-2-2015
Basiscursus brandveiligheid
Bij het werken aan een ontwerp en het ontwikkelen van een nieuwbouwplan of herbestemming van bestaande gebouwen komen steeds dezelfde vragen terug. Is het gebouw brandveilig? Zijn er voldoende vluchtwegen? Waar komen de scheidingen van (sub)brandcompartimenten en welke brandwerendheid moeten deze scheidingen hebben? Welke brandveiligheidsinstallaties of gebruiksmeldingen zijn nodig? Na deze cursus kun je deze vragen beantwoorden en vertalen naar een ontwerp. Aan de hand van begrippen, regelgeving en oefeningen leer je hoe je zelf een ontwerp in de basis toetst op brandveiligheid.  
 
Lees meer  
  4-2-2015
Brandveiligheid bestaande bouw
Bij het beheer en onderhoud van vastgoed ontstaan, door beperkte basiskennis, vraagstukken en onvolkomenheden die grote risico’s met zich kunnen meebrengen. Met een juiste basiskennis van de brandveiligheid op zowel bouwkundig als installatietechnisch en organisatorisch vlak kan dit voorkomen worden en risico’s eerder (h)er)kend. In deze workshop verwerf je basiskennis van brandveiligheid en leer je zelf risico’s signaleren en de consequenties er van overzien.  
 
Lees meer  
  4-2-2015
Akoestiek in het (interieur)ontwerp
Basisbeginselen ruimteakoestiek en toepassing in de praktijk
De akoestiek van gebouwen kan veel bijdragen aan het welzijn en de productiviteit van mensen. Om een goede ruimteakoestiek te realiseren, is het belangrijk om ook dit aspect vroeg in het ontwerpproces te betrekken. Deze training geeft inzicht in de basisbeginselen van ruimteakoestiek. Door praktische oefeningen raak je vertrouwd met eenvoudige formules. Ook leer je door verhelderende cases uit te werken om de juiste beslissingen over akoestisch comfort te nemen.  
 
Lees meer  
  4-2-2015
Beleidsregel trillinghinder spoor
In 2014 is de Beleidsregel trillinghinder spoor (BTS) ingrijpend vernieuwd. Er zijn nieuwe begrippen geďntroduceerd en de meet- en verwerkingsmethode is veranderd en de  beoordelingswijze verschilt van de bekende SBR-richtlijn B. Al deze wijzigingen leiden tot veel vragen.  Tijdens de cursus raak je vertrouwd met de BTS en met de wijze waarop meetdata verwerkt en meetresultaten beoordeeld moeten worden. Zowel de technische en juridische aspecten van de BTS als de vergelijking met de SBR-richtlijn B komen aan de orde.  
 
Lees meer