LinkedIn Twitter

Natuurbeschermingstoets

 

Verzeker u tegen onnodig oponthoud bij projecten en bij natuurgebieden

Natuurbeschermingstoets

Niets is zo vervelend als projectvertraging vanwege nalatigheid in het voortraject. Omdat er bijvoorbeeld niet is onderzocht wat het project aan extra verkeer zal opleveren en wat dat betekent voor de stikstofwaarden in een naburig natuurgebied. Of welke beschermde diersoorten daar verstoord zullen worden door extra licht of geluid. Cauberg-Huygen voorkomt met de Natuurbeschermingstoets nodeloze vertraging en problemen achteraf.

Om het natuurlijk erfgoed in Europa in stand te houden, bestaan er veel richtlijnen en zijn er in alle landen natuurgebieden aangewezen. In Nederland worden deze natuurgebieden beschermd vanuit de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet kent een beoordelingsplicht voor plannen en projecten die mogelijk gevolgen hebben voor de beschermde natuur in het plangebied. Bijvoorbeeld gevolgen door verzuring of vermesting. Maar het kan ook gaan om licht- of geluidhinder.

Wat betekent dit voor u?
Ook al bevindt uw project zich op grote afstand van een beschermd natuurgebied, u dient toch rekening te houden met de gevolgen die het project voor dit gebied kan hebben. De beoordelingsplicht geldt namelijk voor plannen in en rondom de beschermde natuurgebieden. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar of gebouweigenaar om vooraf onderzoek te doen en eventueel metingen uit te voeren en die tegenover de toegestane waardes te zetten. Als daaruit blijkt dat de kwaliteit van het natuurgebied achteruit gaat, zullen de plannen aangepast moeten worden. In sommige gevallen kan zelfs een speciale vergunning nodig zijn. Doet u dit allemaal niet, dan kunt u tijdens het bouwproces of zelfs achteraf voor onplezierige verrassingen komen te staan.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Cauberg-Huygen heeft een vergaande specialisatie opgebouwd in het inzichtelijk maken van de meest voorkomende gevolgen van planontwikkelingen in natuurgebieden. We kunnen daartoe een op maat gesneden natuurbeschermingstoets uitvoeren. Deze kan bestaan uit twee fases: een voortoets en een ‘passende beoordeling’.

In de voortoets - ofwel de oriënterende fase - stellen we vast of verstorende effecten voor flora en fauna zijn uit te sluiten. Als dit het geval is dan kan op grond van de voortoets worden afgezien van verdere onderzoeken en van de vergunningenprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet. Als verstorende gevolgen niet zijn uit te sluiten, brengt een nadere toetsing in kaart of er sprake is van significante effecten. Hierbij wordt ondermeer gekeken welke maatregelen deze effecten kunnen voorkomen. Wanneer uit de nadere toetsing blijkt dat deze gevolgen kunnen worden uitgesloten dan is dit voldoende voor een vergunningaanvraag.

Als de negatieve gevolgen niet te voorkomen zijn, wordt een ‘passende beoordeling’ uitgevoerd. Dit onderzoek moet aantonen of er alternatieven zijn maar ook of het openbaar belang van het project groot genoeg is om het toch door te laten gaan. In dat laatste geval zullen er maatregelen genomen moeten worden die de opgelopen schade compenseren. We begeleiden u ook bij het aanvragen van de nodige vergunningen. Waar nodig schakelen we biologen en ecologen in om eventuele natuurbeheersmaatregelen uit te werken.

Voor meer informatie over de Natuurbeschermingstoets kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.Download hier het productblad Natuurbeschermingstoets.