LinkedIn Twitter

Geluid & Trillingen

 
Geluid en trillingen geven overlast in de bebouwde omgeving. DPA Cauberg-Huygen heeft op dit terrein diepgaande expertise, zowel voor het analyseren van bestaande situaties, als voor het voorkomen van problemen door het gedrag van constructies te voorspellen voordat ze gebouwd worden.

Op het gebied van geluidbeheersing levert DPA Cauberg-Huygen bijvoorbeeld innovatieve oplossingen binnen de wettelijke kaders, zoals de 'dove gevel', een gevel zonder openingen, waar de Wet Geluidhinder geen eisen aan stelt. Dit maakt de bouw van woningen op geluidbelaste locaties mogelijk met minimale beperkingen voor het ontwerp. Zelf gebouwde, vernieuwende computermodellen geven DPA Cauberg-Huygen een voorsprong bij het analyseren van (mogelijke) trillingen. Voor laagfrequent geluid – trillingen die nét hoorbaar zijn – is bijvoorbeeld een methode ontwikkeld die de bron ervan in woningen kan achterhalen.

Specialismen in geluidbeheersing

 • Bouwen op geluidbelaste locaties, bijvoorbeeld in de nabijheid van vliegvelden, spoor of snelwegen. Al in het planontwerp houden we rekening met akoestische valkuilen.
 • Geluidsaneringstrajecten. We berekenen de noodzakelijke voorzieningen bij grootschalige infrastructuurprojecten.
 • Advies bij geluidwerende voorzieningen, zoals geluidschermen.
 • Advies bij muziekevenementen. Deze kennen vanwege het specifieke geluidspectrum een eigen probleemstelling.
 • Advies bij optimalisatie van het akoestische binnenklimaat. Op basis van een 3D-model van akoestisch gevoelige ruimten (concertzalen, kantoortuinen, auditoria, zwembaden) worden geluidabsorberende voorzieningen op maat gedimensioneerd.
 • Dimensioneren van voorzieningen, realiseren van het bestek, begeleiden van de aannemer én controleren van de oplevering.

Specialismen in trillingen

 • Bouwschade veroorzaakt door langsrijdend verkeer vaststellen en/of voorkomen.
 • Schade en hinder door bouwwerkzaamheden vaststellen en/of voorkomen.
 • Hinder in woningen door industriële activiteiten vaststellen en/of voorkomen.
 • Machineconditiebewaking. Effecten van trillingen worden al in het ontwerp van machines meegenomen. Dit voorkomt schade en beperkt het benodigde onderhoud.
 • Berekeningen aan explosieveilige gevels.

Meer informatie
Zie ook
www.bouwlawaai.nl voor meer informatie over onze adviesdiensten met betrekking tot geluid en trillingen als gevolg van bouwwerkzaamheden.

Voor meer informatie over deze of onze andere adviesdiensten kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.


Kennisgebieden Cauberg-Huygen: 

  


 
 

akoestische simulatie

Nauwkeuriger advies over ontruimingsalarminstallaties door akoestische simulatie
Een snelle en ordelijke ontruiming is essentieel bij brand en andere noodsituaties. Daartoe moeten de in het gebouw en de buitenruimte aanwezige personen snel gealarmeerd kunnen worden. Hierin vervult de ontruimingsalarminstallatie een essentiële rol. Met geavanceerde akoestische simulatie kan DPA Cauberg-Huygen nauwkeurig vaststellen of de beoogde projectering van de ontruimingssignaalgevers toereikend is om in en rond het gebouw het juiste geluidniveau te bereiken.

Juiste projectering conform NEN 2575
Voor Nederland is NEN 2575 de norm voor onder andere de aard en het geluidniveau van ontruimingssignalen. Deze norm omschrijft hoe en waar de signaalgevers moeten worden opgehangen om hoorbaar of verstaanbaar te zijn en wat het geluidsniveau in ruimten moet en mag zijn. Voor de projectering van de ontruimingsalarminstallatie wordt doorgaans gebruik gemaakt van vuistregels. Aangezien het uiteindelijke geluidniveau in ruimten afhankelijk is van veel aspecten, kan in de praktijk onvoldoende geluidniveau behaald worden. Ook kan later blijken dat signaalgevers effectiever geprojecteerd hadden kunnen worden. Door akoestische simulaties in een driedimensionaal model kan DPA Cauberg-Huygen de projectering van de signaalgevers met nauwkeurige berekeningen onderbouwen en zeer gericht adviseren.

Geavanceerde simulatiesoftware
Met behulp van de Odeon simulatiesoftware berekenen we op basis van driedimensionale modellen de akoestische eigenschappen van ruimtes. Daarbij houden we rekening met onder andere de specifieke akoestische eigenschappen van de ruimte en scheidingsconstructies, de richtingskarakteristiek van signaalgevers en het achtergrondgeluidniveau. Aan de basis van deze werkwijze staat gedegen inzicht in rekenalgoritmes en in het akoestisch gedrag van ruimten. De betrouwbaarheid van de rekenresultaten uit Odeon is aangetoond in verschillende internationale vergelijkingstesten.

Contact
Voor meer informatie over akoestische simulaties kunt u contact opnemen met ing. Erika Manders via 040 303 11 00 of e.manders@chri.nl.